Zagrozenie pozarem lub wybuchem

Dyrektywa ATEX (fr. Atmosphères Explosibles), zwana też dyrektywą 94/9/WE - to prawo Unii Europejskiej, które definiuje zasadnicze wymagania produktów przeznaczonych do wykorzystywania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Na zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego jest przyjemna większość maszyn i urządzeń branych w kopalniach węgla kamiennego, a dyrektywa ATEX dotyczy urządzeń i sposobów ochronnych kierowanych do używania w przestrzeniach narażonych na niebezpieczeństwo eksplozji. Również do nowa przepisy dotyczące bezpieczeństwa w niektórych państwach Unii Europejskiej różniły się między sobą, co czyniło duże utrudnienie dla swobody wymiany dóbr między krajami członkowskimi. Z tegoż warunku powstała unifikująca dyrektywa ATEX, która ujednoliciła dotychczasowe wzory i zdecydowanie ułatwiła obieg towarów w Zgody Europejskiej. Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego, najważniejszym punktem dyrektywy ATEX jest zapewnienie wolnego przepływu towarów gwarantujących wielki stopień ochrony przeciwwybuchowej. Odnośnie urządzeń danych do lekturze w powierzchniach zagrożonych eksplozją, Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej dnia 23 marca 1994 roku wydały dyrektywę ATEX 94/9/EC, która zaszła w mieszkanie z dniem 1 lipca 2003 roku. Uchwalono ponadto dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 (zwaną również ATEX USERS) dnia 16 grudnia 1999 roku, jaka z kolei dotyczy minimalnych wymagań bezpieczeństwa roli w miejscach, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia atmosfery wybuchowej. Dyrektywa ATEX 94/9/WE zaczęła działać do 1 lipca 2003 roku i zastąpiła poprzednie dyrektywy starego podejścia 76/117/EWG i 79/196/EWG.

oznaczenie CE (fr. Conformité Européenne) numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej symbol wykonania przeciwwybuchowego grupa wybuchowości kategoria urządzenia rodzaj ochrony przeciwwybuchowej podgrupa wybuchowości klasa temperatur

elzab mera te

Polecamy szkolenia Atex